gosiaczek098

29 tekstów – auto­rem jest go­sia­czek098.

Być jak la­taw­ce, zat­rzy­mać ulot­ne chwi­le na zaw­sze. Wym­knąć się w ra­miona ciszy, gdzie tyl­ko wiatr nieme wołanie usłyszy. Por­wie ku przet­worzom i po­każe jak może wyglądać świat, gdy nie znaj­du­jesz wad. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 stycznia 2018, 22:15

Na­wet na zgliszczach his­to­rii, na­tura zaw­sze znaj­dzie no­we źródło życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2017, 23:31

Siedzę i piszę, słowem za­bijam ciszę.
Siedzę i myślę - a może dzi­siaj też ci się przyśnię?
Siedzę i marzę, że pal­cem dot­knę choć skraw­ka marzeń.
A cza­sem leżę i na­wet w siebie już nie wierzę… 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2017, 22:19

Tęsknię
za Twoją nieobecnością
Twoim niebytem
mil­cze­niem i głuchy­mi telefonami.
Tęsknię
za oczekiwaniem
chwi­lami zwątpienia.
Tęsknię
za tym cze­go nie było, a mogło... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 marca 2016, 14:43

Gdy zos­tanę sa­ma wśród głuchych, pus­tych ścian,
a świat spo­wije mgła...
za­dam so­bie py­tanie... czy żyję tak naprawdę?!
od­po­wiem na nie.
I puszczę się po długiej linie,
która w ot­chłani kłam­stw nie zginie
i zacznę szu­kać no­wiu,
wśród zgni­liz­ny świata i serc z ołowiu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lutego 2016, 21:36

Nie żyję, egzys­tu­je... mar­ny żywot pośród pus­tych kubków,
nie wiem jak długo jeszcze uda się ciągnąć za sobą wóz z marzeniami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2016, 19:04

* * *

Je­go spoj­rze­nie wy­wołuje dreszcze
na­wet, gdy zam­knę oczy czuję je jeszcze
prze­nika ciało i duszę
mo­jemu ser­cu ser­wu­je katusze.
Duszę się i dławię
nie nap­ra­wię siebie, je­go nie naprawię...
Na posłaniu z trawy
od­dam się rozkoszom,
aż ciało mo­je zostanie
zroszo­ne po­ranną rosą.
Je­go dłonie i gorące usta
roz­pa­lają i kuszą
op­rzeć się długo nie zdołam,
ani ciału, ani słowom
od­najdę się w nim na nowo... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2016, 23:16

usłysz mnie w tłumie przy­pad­ko­wych przechodniów
usłysz mój niemy krzyk
uciekające marzenia
głuche bi­cie serca
trze­pot od­la­tującej nadziei
usłysz i nie daj mi odejść... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2016, 20:36

Niez­mie­rzo­ne są ko­rytarze ludzkiego umysłu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2015, 22:10

* * *

Za­pom­niałam,
o tym co kochałam
zapomniałam,
o tym kim jes­tem i być chciałam.
Sen zniknął gdzieś pośród mgieł
zgu­biłam talizman
skończył się tlen
połknęła mnie nicość
przeszyła na wskroś
przy­jaciel odpłynął
zniknął jak gość
uniosłam się po­nad naj­wyższy­mi szczytami
zam­knęłam po­wieki na lata
i odpłynęłam na ko­niec świata... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 kwietnia 2015, 19:56

gosiaczek098

Pamiętaj kim jesteś i dokąd zmierzasz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gosiaczek098

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 stycznia 2018, 22:15gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st Być jak la­taw­ce, zat­rzy­mać [...]

11 kwietnia 2017, 00:14Cris sko­men­to­wał tek­st Nawet na zgliszczach his­to­rii, [...]

11 lutego 2016, 23:42gosiaczek098 sko­men­to­wał tek­st Gdy zos­tanę sa­ma wśród [...]

11 lutego 2016, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy zos­tanę sa­ma wśród [...]

10 lutego 2016, 21:36gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st Gdy zos­tanę sa­ma wśród [...]

8 lutego 2016, 19:04gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st Nie żyję, egzys­tu­je... mar­ny [...]

8 lutego 2016, 11:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jego spoj­rze­nie wy­wołuje dreszcze na­wet, [...]

7 lutego 2016, 23:16gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st Jego spoj­rze­nie wy­wołuje dreszcze na­wet, [...]

2 stycznia 2016, 20:36gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st usłysz mnie w tłumie [...]

28 kwietnia 2015, 22:10gosiaczek098 do­dał no­wy tek­st Niezmierzone są ko­rytarze ludzkiego [...]